w
國科會國家型科技計畫─臺灣大學數位典藏創新應用前鋒計畫(EPEE)
1930年代臺灣平埔族群影音資料整合應用與推廣放映計畫

藏品資料 : 靜態影像

凱達格蘭 第一頁 第二頁

編號A1078-1:
貢寮新社平埔老嫗潘氏腰

編號A1078-2:
貢寮新社平埔老嫗潘氏腰

編號A1078-3:
貢寮新社平埔老嫗潘氏腰

     
編號A1078-4:
貢寮新社平埔老嫗潘氏腰
編號A1078-5:
貢寮新社平埔老嫗潘氏腰
編號A1078-6:
貢寮新社平埔老嫗潘氏腰
     
編號A1079-1:
貢寮新社平埔老嫗潘氏腰之孫(潘慶龍)
編號A1079-2:
貢寮新社平埔老嫗潘氏腰之孫(潘慶龍)
編號A261:
三貂新社新社熟番
凱達格蘭 第一頁 第二頁